«előző oldal   ...34[5]67...   következő oldal»

Ajánlók, recenziók:

 

A mai magyar társadalom

könyvrecenzió
2009. I. 13.
Bori István, Masát Ádám

A Balassi Intézet két oktatójának most megjelenő tankönyve elsősorban az Intézet komplex magyar nyelvi-hungarológiai és magyarságismereti képzésében részt vevő hallgatói számára íródott. Ennek megfelelően a kötet tartalmában, szerkesztési elveiben, nyelvi megformálásában és kiegészítő részeiben (kislexikon, szótár, kulcsfogalmak jegyzéke stb.) eltér a magyar tankönyvek többségétől. A kiadvány ebből fakadóan haszonnal forgatható minden olyan oktatási intézményben és képzésben, ahol külföldi hallgatóknak magyar nyelven oktatnak ismereteket Magyarország rendszerváltozás utáni társadalmi, politikai és gazdasági viszonyairól. A hat fejezetre tagolódó tankönyv mindemellett általános érdeklődésre is számot tarthat, mert témakörei (társadalmi viszonyok, politika, gazdaság, oktatás, határon túli magyarság, európai integráció) a magyarországi középiskolás diákoknak és egyetemi hallgatónak egyaránt hasznos alapismereteket nyújtanak.

részletek »

 

Rasszizmus a tudományban

könyvrecenzió
2009. I. 13.
Kende Anna - Vajda Róza (szerk.)

A tudomány és rasszizmus összefonódásának vizsgálatát nemcsak a tudományos köntösbe burkolt rasszizmus teszi szükségessé, hanem azok a megközelítések is, amelyek nem ártó, előítéletes, rasszista szándékkal produkálják és reprodukálják a társadalmi kirekesztés folyamatait. A tudomány közvetlen és közvetett felelősségéről való gondolkodás, úgy véljük, elengedhetetlen ahhoz, hogy felismerjük történetileg kialakult rasszista vetületeit, és kritikusan szemlélve a tudományos módszerek és elméletalkotás kompromittáltságát a faji ideológiák létrejöttében, ezzel az örökséggel folyamatosan szembeszegülve keressük az előítéletmentes tudományhoz vezető utat.

részletek »

 

Képernyők (h)arca

könyvrecenzió
2009. I. 13.
Miskolczy Csaba

"A könyv a jelképes médiacsatát veszi górcső alá, amelyet tulajdonképpen az olvasók és a nézők figyelméért, a képernyők előtt eltöltött időért vívnak. De képernyője nemcsak a számítógépnek van! Elég a mobiltelefonok néhány négyzetcentiméteres képernyőire gondolnunk, amelyeken már évek óta jelen vannak különböző médiatartalmak, ez pedig komoly kihívás mind az internet, mind a tévé számára. A mobil tarolhat – ha például napi több órát utazunk, vagy ha számunkra az egyetlen elérhető képernyő a zsebünkből azonnal előkapható mobilkészülék kismonitorja, már amennyiben a megfelelő lefedettség is adott az éppen megállóhelyül szolgáló oázisban. Természetesen azért a televíziót sem kell félteni, mert míg naponta több órát is elüldögélünk a delejesen villódzó tévéképernyő előtt, addig a tévés médiacézárok bátran megmosolyoghatják a rossz minőségű és sokszor akadozó internetes videókat. Mindösszesen: a figyelmünk több képernyő között oszlik meg. Ezt néhány éve a médiatulajdonosok is megértették, és megindult a fegyverkezés."

részletek »

 

Médiarendszerek - A média- és politikai rendszerek három modellje - Társadalomelmélet - Kommunikációtudomány

könyvrecenzió
2009. I. 13.
Hallin, Daniel C. - Mancini, Paolo

A könyv elméleti keretben elemzi a média és a politikai rendszerek közötti viszonyt. A szerzők tizennyolc európai és amerikai demokrácia médiaintézményeire vonatkozó felmérés alapján jelölik ki a médiarendszerek három legfőbb típusát és azokat a politikai változókat, amelyek kialakulásukat megszabták. A három típus: a polarizált pluralista, a demokratikus korporativista és a liberális. A médiarendszerek összehasonlításának elvi és empirikus kérdéseit taglalva kiemelt figyelmet fordítanak a média és a politikai rendszerek, illetve az adott médiarendszer és a politikai közeg összefüggéseire.

részletek »

 

Nemzetközi migráció - nemzetközi kockázatok

könyvrecenzió
2009. I. 13.
Dunavölgyi Szilveszter - Póczik Szilveszter

Magyarországon a migrációhoz kapcsolódó problémákról a biztonsági területen az itt közreadott széleskörű áttekintéshez hasonló az utóbbi években nem készült. A schengeni határőrizeti és információs rendszerhez történő csatlakozással Magyarország északi és nyugati határai ellenőrzésmentesen átjárhatóvá válnak. Ez nem csak intézményi átalakításokat vont maga után, hanem további koncepciókészítésre sarkall, mind uniós, mind pedig országos és nemzeti szinten. Mindehhez széleskörű, megalapozott ismeretekre van szükségünk általános szakmai és részletkérdésekben egyaránt. A könyv szerzői átfogóan és részletesen bemutatják a nemzetközi migráció aktuális tendenciáit, a jelentkező problémákat és megoldásokat, valamint kritikákat és konkrét javasatokat fogalmaznak meg.

részletek »

 

Az Adóparadicsomtól a Zöldmozgalomig - Kritikai szócikkek a világgazdaságról és a globalizációról

könyvrecenzió
2009. I. 13.
Andor László - Farkas Péter (szerk.)

E rendhagyó "enciklopédikus szótár" szerzői a mai világgazdasági rend és a nemzetközi gazdasági folyamatok kritikai elemzésére vállalkoztak. A kötet fókuszában értelemszerűen a globalizáció áll. Ennek fogalma körül forgott az utóbbi évtized legtöbb gazdasági természetű vitája, és a nemzetközi rendszer más jelentős fejleményei (terrorizmus, olajháborúk stb.) mellett továbbra is ez az az újdonság, amely a szakértő és a laikus közvélemény figyelmét egyaránt magára vonja a világrendszer problémái közül. A szerzők ugyanakkor meg kívánják mutatni azt is, hogy az elméleti hagyományokban rendelkezésre állnak azok a tézisek és modellek, amelyet a világgazdaság mai kutatói jól alkalmazhatnak a jelenkori ellentmondások tanulmányozásában.

részletek »

 

A társas lény

könyvrecenzió
2009. I. 13.
Aronson, Elliot

A társas lény első magyar kiadása harminc évvel ezelőtt, 1978-ban jelent meg. Aronson többször átdolgozott és kibővített, számos kiadást megért könyve messze a legsikeresebb és legnépszerűbb szociálpszichológiai könyvvé vált Magyarországon. A mostani kiadás, amely a legújabb, 2008-as, tizedik amerikai kiadás alapján készült, törzsanyagában megőrzi az előző kiadások szemléletét és szerkezetét, de az elmúlt évek szociálpszichológiájának számos kutatási eredményét is feldolgozza, elsősorban a társas megismerés, a társas kapcsolatok és a csoportközi viszonyok területén. Aronson - Kurt Lewin és Leon Festinger követőjeként - ma is elsősorban az amerikai szociálpszichológia kísérleti tradíciójának képviselője. Könyve azt bizonyítja, hogy ez a hagyomány is képes a megújulásra, és a kísérletek, illetve a belőlük levonható tanulságok egy sor olyan társadalmi jelenséget világíthatnak meg, amely mindannyiunkat foglalkoztat: a konformizmus, az önámítás és önigazolás, az előítélet, a kirekesztés, az agresszió és az erőszak, az emberek közötti vonzalom és ellenségesség, a reklám, a tömegkommunikáció és az internet hatása. Az új kiadást az teszi különösen aktuálissá és izgalmassá, hogy példaanyagában és elemzéseiben részletesen foglalkozik olyan problémákkal, mint az iskolai erőszak fokozódása, a diszkrimináció rejtett folyamatai, illetve a szeptember 11-i terrortámadás, és annak politikai, társadalmi és lélektani következményei.

részletek »

 

Értékteremtők - 50 mű a gazdaságról, gazdagságról

könyvrecenzió
2009. I. 13.
Butler-Bowdon, Tom

50 igaz történet gazdagoktól, a gazdagságról, a hozzá vezető útról, az erkölcsi kérdésekről, szemléletről és a siker titkairól. A velős és tanulságos összefoglalók útmutatást és bátorítást adnak mindenkinek a milliomos gondolkodásmód elsajátításához, a vagyonteremtővé váláshoz és a bölcs befektetési döntések meghozatalához.

részletek »

 

A magyar politikai és gazdasági elit EU-képe

könyvrecenzió
2009. I. 13.
Lengyel György (szerk.)

Ez a kötet egy kérdőíves kutatás első hullámának eredményeit tartalmazza. A négyéves kutatás tizennyolc európai országban zajlik, és több mint száz kelet- és nyugat-európai kutató vesz részt benne. A kötet első része bemutatja a magyar adatfelvétel főbb eredményeit, összekapcsolva azokat a többi tizenhét ország adataival, majd az egyes tanulmányok az identitás problémájával, a kormányzás, az érdekérvényesítés és a szakpolitikák helyének és módozatainak elemzésével foglalkoznak. Áttekintjük az európai intézményekkel kapcsolatos bizalom megoszlását az elitcsoportok körében. A második rész a funkcionális elitcsoportok — a politikai és a gazdasági elitek - sajátosságait elemző tanulmányokból áll. Külön írás foglalkozik a politikusok képviselet-felfogásával, a tapasztalt (frontbencher) és kevésbé tapasztalt (backbencher), illetve a kormánypárti és ellenzéki képviselők, valamint a gazdasági vezetők EU-képének sajátosságaival.

részletek »

 

Interdiszciplináris közösségfejlesztés és együttműködés izraeli és amerikai tapasztalatok és szaktudás alapján

tanulmányrecenzió
2008. XII. 10.
Yossi Korazim-Kőrösy – Terry Mizrahi – Chana Katz – Amnon Karmon – Martha Lucia Garcia – Marcia Bayne Smith

A tanulmány az interdiszciplináris közösségfejlesztés és együttműködés fogalmi kereteit és gyakorlatát vizsgálja, amerikai és izraeli tapasztalatok alapján. Két interdiszciplináris szakmai csoport munkájára épül, melyek szociális munkások kezdeményezésére jöttek létre az USA-ban és Izraelben. A tanulmány bemutatja a téma főbb kérdéseit és fogalmait, így a mono-, multi-, inter-, transz-diszciplinaritás valamint a nézőpontok közötti megközelítés különbségeit. Emellett tárgyalja a különböző szakmai identitások kérdését, a közösségfejlesztés gyakorlatában részt vevő szakmák számára létrehozható közös tudásalap és készségek azonosítását, valamint a szervezetközi szempontok értelmezését. Bemutatja az interdiszciplináris közösségfejlesztésben és együttműködésben részt vevő szakemberek párbeszédeiből nyert adatok kvalitatív módszerekkel elvégzett tartalmi elemzését, illetve az izraeli és amerikai csoport eredményeinek összevetését. Az eredmények azt mutatják, hogy az eltérő célok, gyakoriság és intenzitás ellenére a két fórum között több a hasonlóság, mint a különbség. Az eredmények tükrözik a résztvevők megbeszélések fontosságába vetett hitét és a szakmaközi gyakorlat iránt érzett elkötelezettségét. Mindkét csoport meggyőződése volt, hogy a szervezetközi és szakmaközi kapcsolatok, valamint a szakmai-közösségi interakciók új modelljei mellett sokféle szaktudásra van szükség.

részletek »